Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza

U najavi  je druga faza natječaja „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije“. Poziv je pokrenut u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (financiranog od strane Europskog fonda za regionalni razvoj),  Prioritetne osi 8 Socijalno uključivanje i zdravlje, Specifičnog cilja 9a3 Promicanje socijalne uključenosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalne infrastrukture.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova po pojedinom projektu je 50.000,00 HRK, a najviši iznos je 20.000.000,00 HRK.

Udio financiranja prihvatljivih troškova projekta od strane prijavitelja je kako slijedi: za prijavitelje osnivač kojih je Republika Hrvatska udio financiranja prihvatljivih troškova projekta je 100% do najvišeg iznosa (20.000.000,00 HRK) bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova po pojedinom projektu, dok je za prijavitelje osnivač kojih nije Republika Hrvatska najviši mogući udio financiranja 85% do najvišeg iznosa (20.000.000,00 HRK) bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova po pojedinom projektu.

Svrha ovog Poziva je unaprjeđenje infrastrukture kao potpore pružanja socijalnih usluga u zajednici kako bi se smanjio broj institucionaliziranih ranjivih skupina te omogućio njihov proces inkluzije i spriječila daljnja institucionalizacija novih korisnika.

Bespovratna sredstva dodijelit će se:

  1. Projektima koji obuhvaćaju aktivnosti ulaganja u infrastrukturu sa svrhom provođenja procesa deinstitucionalizacije, procesa transformacije i/ili procesa prevencije institucionalizacije te razvoja izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici
  2. Projektima koji obuhvaćaju aktivnosti namijenjene sljedećim ranjivim skupinama: djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca i mladi s problemima u ponašanju, djeca s teškoćama u razvoju, odrasle osobe s invaliditetom, starije i nemoćne osobe, beskućnici, osobe s problemima ovisnosti, žrtve obiteljskog nasilja, djeca bez pratnje te članovi obitelji/udomiteljskih obitelji svih ranjivih skupina.

Prihvatljivi prijavitelji su:

  1. Ustanove upisane u Upisnik ustanova socijalne skrbi
  2. Udruga, vjerska zajednica, pravna osoba osnivač koje je vjerska zajednica u RH, zadruga ili obrtnik, upisana u Evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge
  3. Fizička osoba koja samostalno obavlja profesionalnu djelatnost pružanja socijalnih usluga u zajednici: obiteljski dom za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djecu s teškoćama u razvoju, za osobe s invaliditetom i starije i nemoćne osobe, upisana u Evidenciju fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge

Prihvatljive aktivnosti su:

1. Izrada dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektne i tehničke dokumentacije (npr. izrada prijavnih obrazaca i ostale dokumentacije projektnog prijedloga, ishođenje potrebnih dozvola i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa…)

2. Dogradnja, rekonstrukcija, obnova i prilagodba objekata za pružanje izvaninstitucijskih usluga (npr. zamjena dotrajalih instalacija i stolarije, popravci infrastrukture, sustava grijanja/hlađenja, prilagodba interijera u skladu s potrebama osoba s invaliditetom…) te pripremni radovi na gradilištu (npr. rušenje, čišćenje, zbrinjavanje građevinskog otpada te dovođenje svih vrsta komunalnih priključaka i sl.)

3. Izgradnja novih objekata te pripremni radovi i povezane aktivnosti za izgradnju novih objekata za pružanje izvaninstitucijskih usluga (npr. dovođenje komunalnih priključaka, rušenje postojećeg objekta, čišćenje zemljišta, iskolčenje i sl.)

4. Stručni nadzor radova

5. Kupovina neizgrađenog zemljišta za potrebe izgradnje novih objekata za pružanje izvaninstitucijskih usluga

6. Kupovina nekretnina (npr. stambenih objekata, poslovnih prostora i sl.) uključujući i pripadajuće izgrađeno zemljište za pružanje izvaninstitucijskih usluga

7. Procjena neovisnog ovlaštenog procjenitelja ili ovlaštenog tijela (u slučaju kupovine neizgrađenog zemljišta/nekretnina)

8. Nabava specijalizirane opreme potrebne za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga

9. Nabava ostale opreme (npr. informatičke opreme i namještaja, tehničke opreme za premošćivanje visinskih arhitektonskih razlika, opreme za specijalizirane kabinete i sl.)

10. Nabava vozila neophodnih za pružanje kvalitetnih izvaninstitucijskih socijalnih usluga (neophodnih ako korisnici usluga nisu u mogućnosti neovisno ili uz pomoć drugih osoba koristiti javni prijevoz) te potrebnih za učinkovito pružanje usluge korisnicima, stoga uz osobna vozila dolaze u obzir i vozila posebne namjene

11. Priprema i provedba nabave roba, radova i usluga u okviru projekta

12. Edukacija za pružatelje usluga vezano uz specijaliziranu opremu potrebnu za aktivnosti pružanja socijalnih usluga i edukacije vezane uz provođenje horizontalnih aktivnosti

13. Financijska revizija projekta koju nabavlja prijavitelj od strane neovisnog tijela (obavezna za projekte čija ukupna tražena bespovratna sredstva iznose 1.500.000,00 HRK i više)

14. Upravljanje projektom  

15. Promotivne aktivnosti s ciljem podizanja vidljivosti projektnih aktivnosti i rezultata te financiranja EU-a.

Ukoliko trebate pomoć u izradi i provedbi projektnih prijedloga, Pannonia consulting stoji Vam na raspolaganju i rado će se posvetiti uspješnoj realizaciji Vaše ideje.