Objavljen otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga “Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv”

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv“. (Referentni broj: C3.1. R1-I1.1), u okviru Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Predmet Poziva: Ulaganje u izgradnju, dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje predškolskih ustanova

Svrha (cilj) Poziva: Osigurati infrastrukturne i materijalne kapaciteta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj

Prihvatljivi prijavitelji: jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave na području Republike Hrvatske prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o Gradu Zagrebu (NN, br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19 i 144/20), kao mogući osnivači javnih ustanova koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19).

Partnerstvo: Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu s jedinicom lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave ili osnovnom školom čiji je osnivač jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave i/ili Republika Hrvatska.

Prihvatljive aktivnosti:

1. Osnovne kategorije ulaganja:

a. Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (matični vrtić) – izvedba građevinskih i drugih radova za izgradnju i opremanje nove građevine za provedbu predškolskog odgoja i obrazovanja

b. Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni vrtić s kuhinjom) – izvedba građevinskih i drugih radova za izgradnju i opremanje nove građevine za provedbu predškolskog odgoja i obrazovanja

c. Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni vrtić bez kuhinje) – izvedba građevinskih i drugih radova za izgradnju i opremanje nove građevine za provedbu predškolskog odgoja i obrazovanja

d. Dogradnja ili nadogradnja i opremanje postojeće ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje – izvedba građevinskih i drugih radova za izgradnju i opremanje dijela prostora uz postojeću građevinu za provedbu predškolskog odgoja i obrazovanja

e. Rekonstrukcija i opremanje postojeće građevine druge namjene – izvedba građevinskih i drugih radova na postojećoj građevini kojima se utječe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za tu građevinu ili kojima se mijenja usklađenost te građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena odnosno izvedba građevinskih i drugih radova na ruševini postojeće građevine, a sve navedeno u svrhu njezine obnove i opremanja za potrebe provedbe predškolskog odgoja i obrazovanja

f. Adaptacija i opremanje postojećih prostora – izvedba građevinskih i drugih radova te opremanje unutar postojeće građevine i njenih gabarita kako bi se dobio dodatni prostor za boravak djece

2. Promidžba i vidljivost

  • Aktivnosti se odnose na promidžbu i vidljivost operacije s ciljem podizanja vidljivosti projektnih aktivnosti i financiranja Europske unije.

3. Upravljanje projektom i administracija

  • Aktivnost se odnosi na upravljanje projektom i izvještavanje (npr. priprema projektnog prijedloga, priprema i objava najave nadmetanja, provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova, izvršavanje administrativnih ugovornih obveza u provedbi operacije kao što su: izvještavanje, vođenje projektne dokumentacije, financijsko upravljanje, pripremu i provođenje postupaka nabave)

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 1.220.000.000,00 HRK osiguran u Državnom proračunu RH iz Mehanizma za oporavak i otpornost u sklopu NPOO. Zadržava se pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru ovog Poziva.

Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi: 36.000.000,00 HRK

Natječaj je otvoren od 3. svibnja do 4. srpnja 2022. godine u 23:59 h.

Izvor: Mzo.gov.hr